Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235.

Sprendimas dėl vaikų priėmimo į darželius
Dažniausiai-užduodami-klausimai-ir-atsakymai-dėl-priėmimo-į-darželius-tvarkos (1)
Registracijos-į-darželius-patekimo-sistema

 Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba raštu pateikia Vilniaus miesto savivaldybei. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką. Naujos grupės sudaromos savivaldybėje nuo einamųjų metų  gegužės 18 dienos iki gegužės 31 dienos. Jei yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į darželį iki einamųjų metų birželio 30 dienos, patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus:

vaiko gimimo liudijimo kopiją;

gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė ( Pažymos-formos-pavyzdys.doc). Pažymą turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio. Ji gali būti ir laisvos formos, svarbu, kad joje būtų informacija – gyventojo vardas, pavardė, savivaldybės pavadinimas ir kodas. Nurodyti pajamų dydžio nereikia.

Jei tėvai nedirba:

– išėję vaiko priežiūros atostogų – pateikia darbdavio pažymą apie tai;

– užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažymą iš Teritorinės darbo biržos;

– dirbant pagal verslo liudijimą – pažymą užpildo pats asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą;

– vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu.

Priimant į darželį ir vėliau kiekvienais mokslo metais būtina pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Eilės sudaromos, pirmenybę teikiant:

vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamojo vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;

vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);

vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose;

vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų  įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

vaiko išbraukimas iš sąrašų

Vaikų eiles į darželius galite pasitikrinti šiame internetiniame tinklapyje –  http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/