Lopšelio-darželio ,,Jovarėlis” bendrosios   nuostatos  ir vidaus darbo taisyklės

Naujos įstaigos bendrosios nuostatos atiduotos steigėjui patvirtinti.